Linux – Install ‘X Windows System’ using YUM by mom.im.hungry.th

สำหรับคนที่มีปัญหา เรื่องการติดตั้ง X Windows หลังจากที่ติดตั้ง Linux แบบ CLI หรือ Minimum Installation ไปแล้ว


Youtube Channel : https://www.youtube.com/channel/UC_TEW2zrY3kxKEFd_iyDW3g
Facebook : https://www.facebook.com/mom.im.hungry.th


อย่าติดตามเราน่ะ ได้ที่นี่

Youtube Channel

สอนติดตั้ง Zabbix 3.2.4 ( Monitoring System ) on CentOS7

Zabbix-Timeline-ilikeit.info

ระบบ Zabbix เป็นระบบตรวจสอบการทำงาน หรือ เรียกว่า Monitoring System
ซึ่งเป็นแบบ Open Source ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่าย ในการติดตั้ง และใช้งาน
ส่วนรายละเอียดอื่นๆสามารถดูได้ที่เว็บไซต์นี้ http://www.zabbix.com/
วันนี้เรามาดูการติดตั้ง Zabbix บน CentOS7 กัน ครับ

Zabbix-ilikeit.info
Zabbix-ilikeit.info

อย่าติดตามเราน่ะ ได้ที่นี่

Youtube Channel