สอนติดตั้ง Python บน Windows

Tips-Tricks / 4 กุมภาพันธ์ 2018 / 382

Windows Server 2012R2 และ ใช้ Python v.2.7.14
หลังจาก Install Windows Server เสร็จแล้ว ให้ทำการ Install Python Download ที่นี่
https://www.python.org/downloads/

การติดตั้งก็ Next ==> Next ==> Finish    และการติดตั้ง Path จะอยู่ที่ C:\python27
หลังจากติดตั้งเสร็จแล้วให้คลิ๊กขวามที่ MyComputer==>Properties
Advanced System Setting ==>
Advanced ==>Environment Variables ==>Path ==>edit

เพิ่มข้อความข้างหลังสุดต่อท้าย   ;C:\Python27

เสร็จสิ้นการติดตั้ง Python บน Windows
ทดสอบ Run Python  ==> cmd เพื่อ รัน command
พิมพ์คำสัง python

ถ้าขึ้นแบบนี้ แสดงว่า python ทำงานได้แล้วติดตั้งสมบูรณ์แล้วครับ

Comment