How to move Resource in Resource groups to another Subscription

ก่อนเริ่มบทความนี้ขออธิบายในบทความนี้ก่อนครับ บทความนี้สอนการย้าย Resource ใน Resource groups ไปยังอีก Subscription เนื่องจากความเป็นจริงในองค์กรขนาดใหญ่ จะมีการแยก Subscription ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหาร หรือที่มองชัดคือค่าใช้จ่ายนั้นเอง
เมื่อการทำงานจริงเมื่อองค์กรต้องการย้าย Resource ใน Resource groups จากSubscription ไปยังอีก
Subscription ด้วยเหตุผลประการใดก็ตามเราสามารถทำตามวิธีด้านล่างได้เลยครับ

  1. Login Azure Portal เมื่อ Login เรียบร้อยแล้วให้ไปยัง ==>เมนู Resource group เพื่อตรวจสอบว่า Resource groups อันใหนที่ต้องการย้าย และอยู่ภายใต้ Resource group ใหน

2. ตรวจสอบ Subscription ที่ต้องการย้าย และจดหมายเลข Subscription ID

เมื่อได้ข้อมูล Resource Groups ที่ต้องการย้าย และ Subscription ที่ต้องการย้าย เริ่มกันเลย

3. ไปที่ Resource groups ==> Click Resource groups ==> select Move

4. เลือกเมนู Move to another subscription

อธิบายเพิ่มเติม
1. Move to another resource group คือย้ายไปยังอีก Resource Group แต่ภายใต้ Subscription เดิม
2. Move to another subscription คือย้าย Resource ไปยังอีก Subscription

5. เลือกข้อมูลที่ต้องการย้าย

อธิบายเพิ่มเติม
1. Resource to move คือเลือกข้อมูลที่ต้องการย้าย
2. Move these resources to คือปลายทาง
3. Subscription คือ Subscription ปลายทางที่ต้องการย้าย
4. Resource คือ Resource groups ปลายทางที่ต้องการย้าย หากยังไม่มีหรือ ต้องการสร้างใหม่สามารถสร้างได้เลย
5. ติ๊กถูก ตรง i understand that tools
6. กด OK เพื่อดำเนินการ

เสร็จเรียบร้อย ย้ายข้อมูลไปอยู่อีก Resource groups ซึ่งอยู่อีก Subscription


Comment

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.