สอนตั้งค่า Grafana to Plot Beautiful Graphs from Zabbix on CentOS 7

Zabbix / 21 มกราคม 2018 / 823

Features
Flexible metric editor Regex-based metric filtering Client-side data processing functions Template variables support
Templated dashboards suppor
Group, host, application or item names can be replaced with a template variable. This allows you to create generic dashboards that can quickly be changed to show stats for a specific cluster, server or application.

Annotations support
Display zabbix events on graphs
Show acknowledges for problems
Triggers panel
Panel for showing Zabbix triggers (like Last 20 issues) with some customizable features.

หลังจาก Login เข้าระบบ Grafana ผ่านทาง Link : http:// ชื่อ หรือ ไอพี :3000
User : Admin
Password : Admin

หลังจากเข้าระบบแล้ว
ให้เปิดใช้งาน Plugin Zabbix


หลังจากเปิดใช้งาน Plugin Zabbix เรียบร้อยแล้ว
ให้คลิ๊ก Menu ข้างบนตรง Logo ==>> จะมี โลโก้ Zabbix โชว์

ปล.หาไม่มีปลั๊กอิน โชว์ ต้องติดตั้งปลั๊กอินใหม่ โดย ใช้คำสั่งนี้
[[email protected] ~]# grafana-cli plugins install alexanderzobnin-zabbix-app
[[email protected] ~]# systemctl restart grafana-server

เริ่มขั้นตอนการตั้งค่าเพื่อดึงข้อมูลจาก Zabbix
ไปที่หน้า Home หรือ ไปที่หน้า http:// ชื่อ หรือ ไอพี :3000

เลือก Add data source

User : ตั้งชื่อ อะไรก็ได้
ติ๊กถูก ที่ Default
Type : Zabbix
Url : http://ไอพี หรือ ชื่อZabbix Server/zabbix/api_jsonrpc.php
Access : direct
User Name : User Zabbix
Password : Password Zabbix
Trends : ติ๊กถูก
หลังจากนั้น ให้ บันทึก

ขั้นตอนการตั้งค่าให้ดึงค่าและแสดงกราฟ

ให้ไปที่ Home ==>>Create New
เลือกรูปแบบกราฟ


ให้ คลิ๊ก Panel Title ==> Edit

Graph ==>> General
Title  คือ ชื่อของ กราฟ

ตั้งค่า Source เพื่อดึงเป็น Report กราฟ
ตัวอย่างทำทำเรียบร้อยแล้ว

Comment